تبلیغات
طنز * داستان* مطالب آموزشی و ... - تقوا را برایم توصیف کن؟
شاگردی از عابدی پرسید:
تقوا را برایم توصیف کن؟
عابد گفت:
اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه می کنی؟

شاگرد گفت:
پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه می روم تا خود را حفظ کنم.

عابد گفت:
در دنیا نیز چنین کن تقوا همین است

از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهی را کوچک مشمار
زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگی از سنگهای کوچک درست شده اند.


تاریخ : پنجم آبان 95 | 12:59 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | پرشین بلاگ | ایران بلاگ